Kennismaking huurdersverenigingen regio

Verslag overleg huurdersverenigingen regio

Datum:  17-10-2019
Tijd:       11.00 – 13.00
Locatie: Kantoor Woonpalet

Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW), Nunspeet of Harderwijk?: Zijn wel uitgenodigd, maar hadden geen interesse om deel te nemen.
Email: info@showhb.nl

Huurdersorganisatie Nijkerk: K. Schaak, A Goudswaard
Email: info@huurdersnijkerk.nl

Huurdersorganisatie Putten: C. van Meerveld, T. Verbeek
Email: huurdersputten@outlook.com

Huurdersraad Woonwijs, Harderwijk: Mw. Prooyen
Email: info@woonwijs-hw.nl

Huurdersorganisatie De Groene Draad, Ermelo: H. Beek, T. Stienstra, H. Bronkhorst
Email: info@degroenedraad-ermelo.nl

Stichting Huurdersraad ‘De betere woning’, Elburg: R. Kattenburg, H. Geertsma
Email: secretaris@huurdersraaddbw.nl

Huurdersbelangen Zeewolde (HBZ): J. Zwaan, R. Zieltjes, M. van de Hoef,
J. van Haperen, G. de Brieder, B. Meijer
Email: info@huurdersbelangenzeewolde.nl

Voorstelrondje:
K. Schaak: Secretaris
A. Goudswaard: Houdt zich bezig met prestatieafspraken
C. van Meerveld: Leeftijd bestuursleden begint problematisch te worden
M. Prooyen: Secretaris, hebben daar thema-avond over overlast gehouden, waar veel animo voor was
H. Beek: Komend voorzitter
T. Stienstra: Penningmeester
H. Bronkhorst: Algemeen bestuurslid
T. Verbeek: 26 jaar bestuurslid, bewonersavond had veel animo
R. Kattenburg: Onderhoudt de contacten met de Woonbond
H. Geertsma: Secretaris, bestuur telt 3 á 5 personen, men heeft een periode geen secretaris gehad

Stichting of vereniging?

 • Nijkerk: Zij zijn van een vereniging naar stichting gegaan. Woningbestand corporatie is ongeveer 3300 woningen, beperkt aantal huurders was lid. Vroeger werden alleen leden uitgenodigd voor de jaarvergadering, nu alle huurders. Vroeger stond men misschien wel wat dichter bij de huurders (leden), nu bereikt men een groter aantal huurders.
 • HBZ is nu nog wel een vereniging, maar zonder leden. Uitnodiging Jaarvergadering gaat via Woonpalet aan alle huurders. Eigenlijk is de situatie van HBZ en Nijkerk praktisch hetzelfde. Besluitvorming kan voor stichting makkelijker zijn.
 • De Groene Draad, Ermelo: Dit is een vereniging met leden, betalen € 5,00 contributie per jaar, er worden meerdere bijeenkomsten per jaar gehouden. Ledenwerving gaat door kaartje in de bus. Bij klachten van huurders worden deze eerst doorverwezen aan de corporatie.
 • Huurdersorganisatie Putten: Iedere huurder is hier automatisch lid zonder dat men contributie betaald.
 • ‘De betere woning’ uit Elburg is een vereniging, bij tegengestelde belangen wordt er door het bestuur gestemd.


Privacy:

 • Nijkerk: Men krijgt geen data van de corporatie, contact gaat via bijvoegsel bewonersblad.
 • ‘De betere woning’ Elburg: Bezorging post van de huurdersorganisatie gaat op adres, in plaats van op naam.
 • HO Putten: Er wordt samengewerkt met de corporatie, die verzorgt de bezorging van de post aan huurders, volgorde op adres
 • Huurdersraad Woonwijs: Hun corporatie is resultaat van een fusie, de betreffende huurdersverenigingen zijn nog niet gefuseerd. M. Prooyen maakt zich sterk voor een fusie van deze huurdersverenigingen.
 • R. Kattenburg: Een gefuseerde huurdersorganisatie geeft betere daadkracht dan aparte organisaties, lokaal kan altijd nog contact met de huurders worden gelegd.


Contact verhuurder:

 • ‘De betere woning’, Elburg: Besluitvorming m.b.t. prestatieafspraken met gemeente: Veel gepraat, weinig wol
 • HBZ bespreekt de prestatieafspraken eerst met Woonpalet, met de resultaten gaat men gezamenlijk naar de gemeente
 • Woonwijs, Harderwijk: Probleem met corporatie Omnia is omdat die woningbezit in meerdere gemeentes heeft, en moet daarom dus ook met meerdere gemeentes prestatieafspraken maken.
 • R. Kattenburg: Gemeentes trekken hier eigen regels, en niemand is er verantwoordelijk voor. Omdat iedere gemeente voor zich werkt, werkt dat vertragend.
 • ‘De Groene Draad’ Ermelo: Na prestatieafspraken met het college, is er een evaluatiegesprek achteraf met de raad.
 • A. Goudswaard: Via provincie proberen de gemeente te dwingen om meer grond beschikbaar te stellen voor woningbouw.
 • R. Kattenburg: Ook de periode waar naar gekeken wordt om woningen te bouwen is van belang, men vreest te bouwen voor leegstand.
 • A Goudswaard: Woningnet Nijkerk werkt tegenwoordig samen met Amersfoort, daardoor is de wachttijd in Nijkerk gestegen.


Contact gemeentes

 • R Kattenburg: Probeer de jongeren erbij te betrekken, geef argumenten waarom er ergens geen woningbouw plaats vindt.
 • M. v. Prooijen: Het contact met de gemeente Harderwijk is goed, er is geen binding met een bepaalde partij. Je wordt getipt voor bepaalde bijeenkomsten.
 • J. Zwaan: In Zeewolde is de raad zwak, voorstellen van college worden snel overgenomen, standpunten m.b.t. verduurzaming?
 • M. v. Prooijen, In Harderwijk is er over verduurzaming een bijeenkomst gehouden, waar 350 bezoekers op af kwamen, dit waren wel vooral eigenaren van woningen.
 • R. Kattenburg: Hierbij wel de vinger aan de pols houden m.b.t. het stijgen van de lasten voor bewoners.
 • M. v. Prooijen: Oplossingen m.b.t. verduurzaming zouden kostenneutraal moeten zijn.
 • R. Kattenburg: Bij energie neutraal bouwen bestaat er het gevaar dat er dan in het geheel niet gebouwd gaat worden. In de polder gaat het aanpassen naar energieneutraal gemakkelijker als in oude stadskernen, waar men met de welstandscommissie te maken krijgt.

Is een dergelijke bijeenkomst voor herhaling vatbaar?

 • M. v. Prooijen: Jazeker, maar niet vaker dan 1 keer per jaar, men heeft al zoveel verschillende overleggen.
 • R. Kattenburg: Dan zelf ook onderwerpen kunnen inbrengen
 • Huurdersraad ‘De betere woning’ is in principe bereid om een bijeenkomst met deze verenigingen in 2020 te organiseren.
150 150 HBZ Zeewolde