Jaarvergadering Huurdersbelangen Zeewolde 3 mei

Huurdersbelangen Zeewolde houdt 3 mei 2022 haar jaarlijkse jaarvergadering waarbij alle huurders van Woonpalet welkom zijn.

Plaats: The Lux, Raadhuisplein 19-20 Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Agenda:

1. Opening.

2. Samenstelling en taakstelling van Huurdersbelangen Zeewolde
2.1 Samenstelling bestuur
2.2 Benoeming nieuwe bestuursleden:
       Ben Meijer Aftredend en herkiesbaar
       Debby Tan
2.3 Rooster van aftreden:
       Maureen van de Hoef in 2023
       Jan Zwaan in 2026
       Joyce van Haperen in 2024
       Gerard-Jan de Brieder in 2024
       Ben Meijer in 2022

3. Mededelingen

4. Huishoudelijk reglement

5. Goedkeuring concept verslag van de ALV 10 november 2021

6. Jaarverslag 2021

7. Verslag kascommissie over het jaar 2021

8. Financieel jaarverslag

9. Begroting 2022 (punt 6 tot en met 9 kunt u vinden onder rapportages/jaarverslagen)

10. Benoeming nieuwe leden kascommissie

Aansluitend:

Presentatie Woonpalet: Huurverhoging 2022
Bertho Eding, Manager wonen van Woonpalet, zal de aangekondigde huurverhoging 2022 toelichten, het hoe en waarom en de actuele ontwikkelingen over het huurbeleid.

De Agenda kunt u hier downloaden: Agenda AJV 03-05-2022

Het verslag van de vorige jaarvergadering vindt u hier:  Conceptnotulen ALV HBZ 10112021

Huishoudelijk reglement HBZ Zeewolde

150 150 HBZ Zeewolde

Leave a Reply